Lecture "Age of changes, new opportunities in Kazakh poetry" by Ardakh Nurgaz. March 29th

41f9511516029d2861c043794b65bdf8.jpg (600×387)

(On 29th of March watch a lecture "Age of changes, new opportunities in Kazakh poetry" from Ardak Nurgazy as a part of ‘STYQ Online program.)


Ardakh Nurgaz — poet, novelist, literature critic. He was born in 1972 in Xīnjiāng, Toli county, China.

As he came to Kazakhstan in 2003, he worked as the Chief Editor in "Foreign literature" newspaper, an editor in magazine "Zhalyn", a journalist in city newspaper, employee at the Kazakh academic drama thatre of M. Auezov.

Author of poetry books "Zhalgan bostandyk kitaby" ("Book of false freedom", 2009), "Arakus" ("Colibri", in Chinese and Kazakh languages, 2011), "Daldik ham tunyktyk" ("Precision and clarity", in English, Chinese and Kazakh languages, 2014), "A Garden of Trees and Other Poems" (2016), "Pebbles, Eggs and the Fence: A Collection of Poetry from Central Asia" ("Puncher & Wattmann" publishing house, Australia, 2020), monographs "Contemporary Kazakh poetry" (2010), "Tanym men talgam" ("Cognition and taste", 2018), narrative books "Syzyktar men nukteler" ("Lines and dots", 2010). Poetry was translated in English, Chinese and Russian languages.

The play "Men, men eshkim de emespin" ("I, I'm nobody at all") took first place in international literature contest "Rukh".

Ardak will tell the way poetry evolved from lyric to epic, form modernism to post-modernism. He will tell why literature act started by distinguished Kazakh poets Magzhan Zhumabayev and Zhumeken Nazhymedenov came to a halt. In addition you will learn which influences are crucial for contemporary Kazakh poetry and what is happening in this medium.


Form: video lecture

Language: Kazakh

Subtitles: Russian, English

Duration: 45 minutes


«Өзгерістер дәуірі, қазақ поэзиясындағы жаңа мүмкіндіктер» лекциясы, Ардақ Нұрғазы.   29 наурызда 


Ардақ Нұрғазы – ақын, драматург һәм сыншы. 1972 жылы Қытайдың Шыңжаң өлкесі, Толы ауданында дүниеге келген. 

2003 жылы Қазақстанға қоныс аударып, «Шетел әдебиеті» газетінің бас редакторы, «Жалын» журналында редактор, «Алматы ақшамы» газетінде журналист ретінде жұмыс істеген, сонымен қатар Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында да менеджер және редактор қызметтерін атқарған. 

«Жалған бостандық кітабы» (2009), «Арақұс» (2012, қазақ, қытай тілдерінде), «Дәлдік һәм тұнықтық» (2014, ағылшын, қытай, қазақ тілдерінде), «A Garden of Trees and Other Poems» (2016), «Pebbles, Eggs and the Fence: A Collection of Poetry from Central Asia» (2020, Australia, «Puncher & Wattmann») өлең жинақтарының, «Қазақтың модернистік поэзиясы» (2010), «Таным мен талғам» (2018) сын кітаптарының, «Сызықтар мен нүктелер» (2010) әңгіме жинағының авторы. Өлеңдері мен мақалалары ағылшын, қытай және орыс тілдерінде жарық көрген. 

«Мен, мен ешкім де емеспін» пьесасымен І «Рух» халықаралық әдеби конкурсының «Драматургия» номинациясы бойынша бірінші орынды жеңіп алған. 
Ардақ поэзияның лирикадан эпосқа, модернизмнен постподернизмге өткен жолы туралы; Мағжан Жұмабаев пен Жұмекен Нәжімеденовтің бастаған әдеби үдерісінің жалғасын таппау себептері туралы; заманауи қазақ поэзиясы үшін бүгін қандай ықпалдар маңызды және бұл аяда не болып жатқаны туралы айтып береді. 


Формат: бейнелекция 

Тіл: қазақша

 Субтитр: орысша, ағылшынша 

Ұзақтығы: 45 минут


Лекция «Эпоха перемен, новые возможности в казахской поэзии», Ардак Нургазы. 29 марта


Ардак Нургазы — поэт, прозаик, литературный критик. Родился в 1972 году в Синьцзяне, уезд Толи, Китай. 

Вернувшись в Казахстан в 2003 году, трудился главным редактором газеты «Зарубежная литература», редактором журнала «Жалын», журналистом городской газеты, сотрудником Казахского академического театра драмы им. М. Ауэзова. 

Автор книг стихов «Жалған бостандық кітабы» («Книга ложной свободы», 2009), «Арақұс» («Колибри», на китайском и казахском языках, 2011), «Дәлдік һәм тұнықтық» («Точность и прозрачность», на английском, китайском и казахском языках, 2014), «A Garden of Trees and Other Poems» («Сад деревьев и другие стихи», 2016), «Pebbles, Eggs and the Fence: A Collection of Poetry from Central Asia» («Галька, яйца и забор: собрание стихов из Центральной Азии», издательство «Puncher & Wattmann», Австралия, 2020), монографии «Современная казахская поэзия» (2010), «Таным мен талғам» («Познание и вкус», 2018), книги рассказов «Сызықтар мен нүктелер» («Линии и точки», 2010). Стихи переводились на английский, китайский и русский языки. 

Пьеса «Мен, мен ешкім де емеспін» («Я, я совсем никто») заняла первое место в международном литературном конкурсе «Рух». 

Ардак расскажет о пути, который поэзия прошла от лирики к эпосу, от модернизма к постмодернизму. О том, почему литературный процесс, начатый выдающимися казахскими поэтами Магжаном Жумабаевым и Жумекеном Нажимеденовым не нашел своего продолжения. И о том, какие влияния сегодня являются ключевыми для современной казахской поэзии и что происходит в этом поле.

Формат: видеолекция 
Язык: казахский 
Субтитры: русские, английские 

Продолжительность: 45 минут


https://styq.online/eng

Сайт материалын пайдалану үшін редакция келісімі керек және гиперсілтеме жасау міндетті ©Білге - Мәдениет пен өнер сайты